Čištírny odpadních vod

Charakteristika ČOV

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Čistírny bývají budovány v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby. Dále bývají u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna.

ČOV funguje jako předčištění a dočištění probíhá v tzv. recipientu, tj. v přirozeném vodním toku. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek, jako jsou kalová a plynová hospodářství. Vypouštění odpadních vod do recipientů se v Česku řídí zákony České republiky, konkrétně zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad, což je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí místně příslušných Městských úřadů s rozšířenou působností.

 Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě, na jejímž konci je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky (např. štěrk) uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod. Dalším stupněm jsou česle. Ty odstraní hrubé plovoucí nečistoty. Česle bývají s ručním nebo strojovým shrabováním naplavenin (tzv. shrabky), alternativou česlí jsou buď síta, anebo mělnící česle a dezintegrátory, které se někdy používají na malých ČOV. Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. Vzniká primární kal, který je zpracováván v kalovém hospodářství. Tato část je obzvlášť důležitá pro systémy s nitrifikací a pro zkrápěné biofilmové reaktory.

Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru. Zde je znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze (tzv. aktivační systémy), nebo na pevném nosiči (tzv. biofilmové reaktory). Těchto reaktorů je celá řada typů. Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Část aktivovaného kalu je vracena zpět do biologického reaktoru jako tzv. vratný kal a část je oddělena jako přebytečný kal a odváděna ke zpracování do kalového hospodářství.

Vyrábíme a dodáváme ČOV SILT

Čistírny SILT jsou certifikované - disponují označením CE, tzn. splňují podmínky dle normy ČSN EN 12566-3:2006. Jedná se o kruhové biologické čistírny na špičkové technologické úrovni s dvacetiletou tradicí.

Čistírny SILT vyžadují minimální nároky na údržbu - činnost probíhá automaticky. Kontrolu funkčnosti stačí provádět jednou za měsíc. Odkalování čistírny probíhá nejdříve po 2 letech od uvedení do provozu a to jen 300-400l obsahu. Při přerušovaném režimu se tento interval výrazně prodlužuje.


Vypouštění vyčištěných odpadních vod je možno řešit do kanalizace, vodního toku, nádrže na zálivku, popřípadě do trativodu.

Biologické čistírny SILT jsou
- plastové (polypropylen),
- samonosné, navíc vyztužené nerezovými výztuhami, není třeba je obetonovávat,
- snášejí mnohonásobné krátkodobé přetížení, tj. až 10ti násobné látkové a až 6ti násobné hydraulické přetížení,
- zvládají i dlouhodobější výpadky v nátoku, PROTO JSOU ČISTÍRNY SILT VHODNÉ I K REKREAČNÍM OBJEKTŮM.

Chod čistírny je řízen přes mechanické spínací hodiny, běží v přerušovaném provozu.

Typy čištíren odpadních vod

SILT STANDARD

Typ čištírny odpadních vod

SILT-2

SILT-3

SILT-5

SILT-8

SILT-10

SILT-15

SILT-20

SILT-30

SILT-40

Počet obyvatel (EO)

do 4

do 6

do 8

do 12

do 16

do 20

do 27

do 35

do 50SILT COMFORT

Typ čištírny odpadních vod

SILT-3

SILT-5

SILT-8

SILT-10

SILT-15

SILT-20

SILT-30

SILT-40

Počet obyvatel (EO)

do 6

do 8

do 12

do 16

do 20

do 27

do 35

do 50


Dodávky ČOV na klíč

 • Zpracování projektové dokumentace, zajištění hydrogeologického posudku
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Montáž čistírny odpadních vod (nezahrnuje výkopové a betonářské práce)
 • Uvedení čistírny do provozu včetně zaškolení obsluhy
 • Dokumentace potřebná ke kolaudaci
 • Poskytnutí pozáručního servisu - vyčištění a seřízení, odběr vzorků, opravy včetně zajišťování náhradních dílů na použitá zařízení

Technické parametry

Velikost

 

SILT 2

SILT 3

SILT 5

SILT 8

SILT 10

SILT 15

SILT 20

SILT 30

SILT 40

Kapacita

EO

do 4

do 6

do 8

do 12

do 16

do 20

do 27

do 35

do 50

Zatížení BSK5

g/den

do 240

do 360

do 480

do 720

do 960

do 1200

do 1620

do 2100

do 3000

Množství odpadní vody

m3/den

do 0,6

do 0,9

do 1,2

do 1,8

do 2,4

do 3,0

do 4,05

do 5,25

do 7,5

Celková hmotnost

Kg

110

145

157

160

165

192

350

530

850

Příkon dmychadla

W

40

60

80

100

150

150

200

300

700

Čerpadlo (u typu Comfort)

W

-

250

250

250

400

400

400

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměr nádrže

A*

1200

1400

1500

1600

1900

1900

2100

2400

3000

Výška nádrže

B

1600

1600

1600

1600

1600

2500

2500

2500

2500

Výška nátoku "Comfort"

C1

-

   minimálně 600 mm ode dna nádrže

Výška nátoku "Standard"

C2

1200

1200

1300

1300

1300

1950

2170

2170

2200

Výška odtoku

D

1100

1100

1200

1200

1200

1800

2020

2020

2020


* Pro stavební připravenost je nutno uvažovat s min. 10 cm přesahem betonového dna oproti průměru nádrže."

* Dvouplášťová verze má o 10-20 cm větší průměr nádrže než je uveden v tabulce

   Průměr nátokové a odtokové kanalizační roury u SILT 2-15 minimálně DN 110, u SILT 20-40 minimálně DN 160

GARANTOVANÉ PARAMETRY VYČIŠTĚNÉ VODY (mg/l):

BSK5   15 – 20    •     CHSK   45 – 80     •       NL   15 – 20      •     N-NH4   max 10    •      Pcelk. max 5

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SILT

 • jsou konstruovány jako plastové (PP - polypropylénové) nádrže kruhového tvaru
 • je možno je osadit jak pod úroveň terénu, tak do sklepních prostor, přičemž nevyžadují tzv. bezpečnostní pásmo

SILT STANDARD a COMFORT

 • Materiál: Polypropylen, tloušťka pláště 6mm pro velikosti Silt 2 až Silt 10, 8mm pro velikosti Silt 15 až Silt 40
 • Nerezové výztuhy

COMFORT se oproti verzi STANDARD liší:

 • zabudovanou čerpací jímkou na nátoku vybavenou čerpadlem (230V), el. rozvaděčem a hladinovým snímačem
 • nehraje zde roli umístění gravitačního nátoku, který je možno situovat níže než odtok z ČOV
 • použití čistírny COMFORT ve většině případů vystačí pouze se základní výškou ČOV, tedy bez nutnosti nástavce

STAVEBNÍ A ELEKTRO PŘIPRAVENOST

Spočívá ve vyhloubení jámy příslušných rozměrů, která je cca o 500 mm na každé straně širší než průměr čistírny (viz tabulka technických parametrů) a vybetonování dna prostým betonem o tl. 100 mm. V případě výskytu spodní vody je nutno základovou desku vytvořit silnější cca 200 mm a zaarmovat ji. Plášť čistírny pak bude opatřen plastovými výstupky a provede se obetonování ČOV do výše hladiny spodní vody.

Čistírny SILT mají samonosnou konstrukci, tudíž pokud není problém se spodní vodou, provede se pouze obsyp čistírny jemným štěrkem nebo pískem – NEHUTNIT.

V případě výskytu spodní vody lze také použít dvouplášťovou čistírnu s betonovou výplní po obvodu. Pak již není nutné čistírnu obetonovat.

Při výkopu je nutné dodržet výšku nátokové roury ode dna ČOV (viz tabulka technických parametrů ↑ ).

Použité dmychadlo spolu s jeho ovládáním (stejně jako ovládání čerpadla u typu COMFORT), jsou umístěny mimo prostor ČOV, a to buď přímo u ní ve zvlášť k tomuto účelu zhotovené plastové skříni (nad či pod terénem) nebo dle dispozic zákazníka. Kompresor je možno umístit maximálně 10-15 metrů od ČOV, a to buď v technické místnosti, sklepě nebo garáži. Kompresor je napojen na provzdušňovací systém ČOV přes vzduchové potrubí.

Napojení el. zařízení čistíren SILT vyžaduje kabel 3 x 2,5 CYKY včetně kabelu pro uzemnění.


SCHÉMA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTIDoplňkový sortiment k ČOV

Jímky na dešťovou vodu

Jímky na dešťovou vodu vyrábíme z materiálu PP (polypropylen), desky extrudované se vstupní šachtou o průměru 60cm, výškou 40cm a poklopem. V případě výskytu spodní vody, doporučujeme jímku obetonovat.

Jímka

velikost

2 m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

Rozměry cca

pr. 1200x1500

pr. 1600x1500

pr. 1800x1500

pr. 2000x1500

pr. 2200x1500

Tloušťka materiálu

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm


Dočišťovací filtry

Jedná se o plastovou samonosnou nádrž vybavenou vysoce účinným plastovým filtračním roštem. Filtr zabezpečuje spolehlivou biofiltraci odpadní vody díky vysokému povrchu filtračních roštů umožňujících optimální rozvrstvení bakterií. Za současného vysokého „volného objemu“ (pouze 4 – 6% objemu zabírá rošt, zbylých 94 – 96% zabírá voda) je zabezpečeno jednosměrné laminární proudění vody, kdy na mezní vrstvě je nulová rychlost, čímž dochází k intenzivnímu usazování biomasy.

Použitá metoda stupňovité progresivní biofiltrace umožňuje mnohonásobné prodloužení retenčního času, tj. vysoká doba zdržení v systému, kdy následkem je vysoká účinnost čištění : BSK5 70 – 80%, CHSK 60%, NL 100%.

Využití

 • Jako dočišťovací stupeň za přepadové vícekomorové septiky
 • Při vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vsaku – jako vysoce stabilní a účinný prvek při požadavku na eliminaci případných následků kolapsu biosystému v ČOV

Výhody

 • Vysoká hustota materiálu MATALA, která umožňuje vytvářet stupňovitou mechanickou i biologickou filtraci zabezpečující stabilní růst bakterií
 • Dokonalé adhezivní vlastnosti pro usazování nitrifikačních bakterií
 • Více variant hustot roštů MATALA dává možnost kombinovat je v sekvencích či odděleně a vytvářet jedinečné filtry pro různé potřeby
 • Nízká hmotnost
 • Samonosná nádrž
 • Snadná manipulace a čištění filtračních roštů
 • Četnost čištění 1x za 3 - 5 let

Stavební připravenost

 • Podkladní betonová deska 100mm
 • Obsyp tříděným materiálem, pískem, jemným štěrkem či zeminou
 • V případě výskytu spodní vody nutno obetonovat

Filtr

velikost

1

2

rozměr

Průměr 500 výška 1600 mm

Průměr 1000 výška 2500 mm

výška nátoku (mm)

100

200

výška odtoku (mm)

1100/1200

2000


 • Pro stavení připravenost je nutno uvažovat s 100 mm přesahem betonového dna oproti průměru nádrže
 • Výška odtoku ode dna nádrže je nutno dodržet
 • Výška odtoku z filtru nesmí být ve vyšší úrovni než odtok z ČOV

SCHÉMA FILTRULapák tuku

Lapák je tvořen plastovou nádrží, ve které jsou pomocí dělících stěn vytvořeny jednotlivé technické prostory.

Nátková část slouží k rozražení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za úkol rozdělit rovnoměrně přítokový proud.

Usazovací prostor je určen k odsazení těžších částic v odpadní vodě a částečně i k odloučení plovoucích tuků a olejů. Těžší částice – sedimentovaný kal se shromažďuje na dně v usazovacím prostoru. Z usazovacího prostoru odtéká odpadní voda do prostoru (druhé části) sloužícího k odloučení tuků a olejů. Z odlučovacího prostoru je odpadní voda vedena do odtokové části, kde přes spodní otvor a odtokovou část odtéká z lapáku tuku voda zbavená tuku do oddílné splaškové kanalizace, která je zaústěna do nátokové jímky v ČOV.

Lapák

velikost

LA-1

LA-2

LA-4

LA-6 

LA-8 

rozměry v mm

1000 x 900 x 1000

1200 x 900 x 1200

1500 x 900 x 1200

1500 x 1160 x 2000

2000 x 1160 x 2000SCHÉMA LAPÁKU

ČISTÍRNY SILT ZE STĚNOVÝCH PRVKŮ

Čistírny SILT typové řady 40 – 500 EO jsou konstruovány jako plastové nádrže hranatého tvaru svařované z polypropylenových stěnových prvků o tloušťce 80 mm. Usazují se pod úroveň terénu na podkladní betonovou desku. Jedná se o aerobní čistírnu, kde je vzduch vháněn dmychadlem 230/400 V. Nátok je řešen buď gravitačně nebo přes zabudovanou čerpací jímku vybavenou kalovým čerpadlem 230 V, popř. 400 V. U čistírny se zabudovanou čerpací jímkou nehraje roli umístění gravitačního nátoku, který je možno situovat i níže než odtokovou hranu, max. 600 mm. Řešení s čerpací jímkou ve většině případů vystačí pouze s výškou ČOV v základní verzi, tedy bez použití nástavce. K ČOV dodávaný elektrorozvaděč je zpravidla umístěn v plastové skříni spolu s dmychadlem. Skříň může být vybavena světelnou signalizací poruchy.

Stavební připravenost čistírny spočívá ve vyhloubení jámy příslušných rozměrů, která je cca o 500 mm na každé straně širší a vybetonování dna prostým betonem vyztuženým armovací sítí o tl. 200 mm. Po usazení ČOV a napojení nátokového a odtokového potrubí se čistírna obsype prosátou zeminou  nebo pískem (nehutnit), popř. se celý plášť ČOV obezdí či obetonuje.

Postup obsypu :

 • Napustit 400 – 500mm vody
 • Do této výše po celém obvodu čistírny provést obsyp (bez hutnění) nebo obetonování (do zavadnutí betonu)

Tento postup opakovat do úplného ukončení obsypových prací nebo betonování.

U typů ČOV od 250 EO je součástí ČOV řídící jednotka, která řídí automatický chod ČOV a Parshallův žlab s vyhodnocovací jednotkou. Nedílnou součástí je i lapák tuku a zahušťovač kalů.

Pro elektrické napojení ČOV je zapotřebí kabel 5x2,5 CYKY, který je přiveden do prostoru čistírny.

K ČOV je možno dodat nepochůzné, uzamykatelné plastové zastropení s nerezovými výztuhami.

Výbava ČOV

 • Přepážky, plastové výztuhy, pozink ocel. nosníky, dle požadavku je možné dodat plastové zastropení

Technologie ČOV

 • Rozvod vzduchu včetně rozvaděče dmychadel a recirkulačních čerpadel, nerezové konstrukční prvky, dělící příčky, variantně jímka včetně čerpadla s řezacím zařízením a hladinovým spínačem, elektrický rozvaděč s ovládacími prvky

Technické údaje

Typ


SILT 40

SILT 60

SILT 80

SILT 100

SILT 150

Kapacita

EO

15 - 50

25 - 70

30 - 90

50 - 140

50 - 190

Zatížení BSK5

Kg/den

0,9 – 3,0

1,5 – 4,2

1,8 – 6,0

3,0 – 8,4

3,0 – 9,0

Množství odpadní vody

m3/den

4,0 – 9,0

5,0 – 12,0

7,2 – 15,0

10,0 – 21,0

10,0 – 25,5

Celková hmotnost

Kg

950

1100

1200

1560

2150

Příkon dmychadla

kW

0,200

0,450

0,550

1,000

1,200

Čerpadlo

kW

800

800

800

800

800

Půdorys (mm)

a x b

3500x2160

4500x2160

5500x2160

6000x2160

7000x2160

Výška nádrže (mm)

c

3000 / * 2500

3000 / * 2500

3000 / * 2500

3500 / * 3000

3500 / * 3000

Výška hladiny (mm)

h

2000

2000

2000

2500

2500

Výška nátoku (mm)

C1

2300

2300

2300

2800

2800

Výška odtoku (mm)

d

2000

2000

2000

2500

2500


* výška nádrže v případě varianty se zabudovanou čerpací jímkou

Průměr nátokové a odtokové kanalizační roury:
SILT 40 – 150 – minimální DN 150
SILT 200 – 500 - minimální DN 200

Počet kontejnerů:
SILT 200 – 350 ….. 2 ks
SILT 400 – 450 ….. 3 ks
SILT 500 …. 4 ks

Pro SILT 200 – 500 se rozměry a velikost ČOV zpracují dle geologických a nátokových poměrů.
Realizace


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4