Čištírny odpadních vod

Charakteristika ČOV

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Čistírny bývají budovány v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby. Dále bývají u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna.

ČOV funguje jako předčištění a dočištění probíhá v tzv. recipientu, tj. v přirozeném vodním toku. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek, jako jsou kalová a plynová hospodářství. Vypouštění odpadních vod do recipientů se v Česku řídí zákony České republiky, konkrétně zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad, což je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí místně příslušných Městských úřadů s rozšířenou působností.

 Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě, na jejímž konci je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky (např. štěrk) uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod. Dalším stupněm jsou česle. Ty odstraní hrubé plovoucí nečistoty. Česle bývají s ručním nebo strojovým shrabováním naplavenin (tzv. shrabky), alternativou česlí jsou buď síta, anebo mělnící česle a dezintegrátory, které se někdy používají na malých ČOV. Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. Vzniká primární kal, který je zpracováván v kalovém hospodářství. Tato část je obzvlášť důležitá pro systémy s nitrifikací a pro zkrápěné biofilmové reaktory.

Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru. Zde je znečištění z odpadní vody odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze (tzv. aktivační systémy), nebo na pevném nosiči (tzv. biofilmové reaktory). Těchto reaktorů je celá řada typů. Aktivovaný kal dokáže z odpadní vody odstranit značné množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku jeho sedimentace. Část aktivovaného kalu je vracena zpět do biologického reaktoru jako tzv. vratný kal a část je oddělena jako přebytečný kal a odváděna ke zpracování do kalového hospodářství.

Vyrábíme a dodáváme ČOV SILT

Čistírny SILT jsou certifikované - disponují označením CE, tzn. splňují podmínky dle normy ČSN EN 12566-3:2006. Jedná se o kruhové biologické čistírny na špičkové technologické úrovni s dvacetiletou tradicí.

Čistírny SILT vyžadují minimální nároky na údržbu - činnost probíhá automaticky. Kontrolu funkčnosti stačí provádět jednou za měsíc. Odkalování čistírny probíhá nejdříve po 2 letech od uvedení do provozu a to jen 300-400l obsahu. Při přerušovaném režimu se tento interval výrazně prodlužuje.


Vypouštění vyčištěných odpadních vod je možno řešit do kanalizace, vodního toku, nádrže na zálivku, popřípadě do trativodu.

Biologické čistírny SILT jsou
- plastové (polypropylen),
- samonosné, navíc vyztužené nerezovými výztuhami, není třeba je obetonovávat,
- snášejí mnohonásobné krátkodobé přetížení, tj. až 10ti násobné látkové a až 6ti násobné hydraulické přetížení,
- zvládají i dlouhodobější výpadky v nátoku, PROTO JSOU ČISTÍRNY SILT VHODNÉ I K REKREAČNÍM OBJEKTŮM.

Chod čistírny je řízen přes mechanické spínací hodiny, běží v přerušovaném provozu.

Typy čištíren odpadních vod

SILT STANDARD

Typ čištírny odpadních vod

SILT-2

SILT-3

SILT-5

SILT-8

SILT-10

SILT-15

SILT-20

SILT-30

SILT-40

Počet obyvatel (EO)

do 4

do 6

do 8

do 12

do 16

do 20

do 27

do 35

do 50SILT COMFORT

Typ čištírny odpadních vod

SILT-3

SILT-5

SILT-8

SILT-10

SILT-15

SILT-20

SILT-30

SILT-40

Počet obyvatel (EO)

do 6

do 8

do 12

do 16

do 20

do 27

do 35

do 50


Dodávky ČOV na klíč

  • Zpracování projektové dokumentace, zajištění hydrogeologického posudku, popř. zaměření geodeta
  • Vyřízení stavebního povolení
  • Montáž čistírny odpadních vod (nezahrnuje výkopové a betonářské práce)
  • Uvedení čistírny do provozu včetně zaškolení obsluhy
  • Dokumentace potřebná ke kolaudaci
  • Poskytnutí pozáručního servisu - vyčištění a seřízení, odběr vzorků, opravy včetně zajišťování náhradních dílů na použitá zařízení


Realizace

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4

Doplňkový sortiment k ČOV

Jímky na dešťovou vodu

Jímky na dešťovou vodu vyrábíme z materiálu PP (polypropylen), desky extrudované se vstupní šachtou o průměru 60cm, výškou 40cm a poklopem. V případě výskytu spodní vody, doporučujeme jímku obetonovat.

Jímka

velikost

2 m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

Rozměry cca

pr. 1200x1500

pr. 1600x1500

pr. 1800x1500

pr. 2000x1500

pr. 2200x1500

Tloušťka materiálu

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mmDočišťovací filtry

Jedná se o plastovou samonosnou nádrž vybavenou vysoce účinným plastovým filtračním roštem. Filtr zabezpečuje spolehlivou biofiltraci odpadní vody díky vysokému povrchu filtračních roštů umožňujících optimální rozvrstvení bakterií. Za současného vysokého „volného objemu“ (pouze 4 – 6% objemu zabírá rošt, zbylých 94 – 96% zabírá voda) je zabezpečeno jednosměrné laminární proudění vody, kdy na mezní vrstvě je nulová rychlost, čímž dochází k intenzivnímu usazování biomasy.

Použitá metoda stupňovité progresivní biofiltrace umožňuje mnohonásobné prodloužení retenčního času, tj. vysoká doba zdržení v systému, kdy následkem je vysoká účinnost čištění : BSK5 70 – 80%, CHSK 60%, NL 100%.


Filtr

velikost

1

2

rozměr

Průměr 500 výška 1600 mm

Průměr 1000 výška 2500 mm

výška nátoku (mm)

100

200

výška odtoku (mm)

1100/1200

2000